Eindhoven door de ogen van Wikke Peters

Wikke Peters is ‘cultuuraanjager’ bij het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Wijkbewoners die iets creatiefs willen op een openbare plek in hun buurt, kunnen bij haar terecht. Vaak is ook Woonbedrijf haar opdrachtgever. Wikke haalt er kunstenaars en ontwerpers bij om het creatieve idee uit te werken, zorgt voor ondersteuning en bemiddeling en ze coördineert en regelt financiering.

DRINKS Ik ben een grote fan van het Blue Collar Hotel. De superrelaxte sfeer, de rock ‘n’ roll die er hangt... Het is mijn favoriete hangplek. Verder staan eetcafé Bommel en Het Ketelhuis in mijn top drie. Ze hebben alledrie een zekere nostalgie, dat is wat mij aanspreekt.

DINNER Radio Royaal zit in een gaaf pand en heeft een goede sfeer. Naar de Karseboom ga ik omdat daar eigenlijk alles okee is plus altijd goede vegetarische gerechten, naar Soul Kitchen omdat ik dat een sympathieke onderneming vind en naar Pand P voor de prijs/kwaliteitverhouding.

MUSIC Er is in Eindhoven een chronisch tekort aan goede dansplekken als je ouder bent dan achttien. Ik ben 44 en ik houd van funk. Techno en house zijn niet aan mij besteed. Er zijn tegenwoordig dansavonden in de kelder van de Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat. Verder is er bij het Rozenknopje regelmatig wel iets te doen: op vrijdag is het vinylavond en op woensdagavond is er Live in de Knop, er wordt dan blues en americana gedraaid. En bij TAC kun je soms dansen en zijn er muziekoptredens.

ART TAC heeft regelmatig leuke exposities. Ik kom ook vaak in het Van Abbemuseum, de tentoonstellingen zijn heel wisselend. Mijn favoriete museum staat eerlijk gezegd in Tilburg: ik houd veel van De Pont. Verder ben ik een groot liefhebber van street art, ik ga vaak in Brussel of Berlijn kijken. Eindhoven wordt ook steeds meer een openbare galerie, gelukkig.

DEZE MAAND De 25ste zijn er de Gendermonologen, een voorstelling van jonge makers in Pand P, dat lijkt me wel spannend. Twee dagen ervoor brengt Vintage Trouble soul en bluesrock in de Effenaar, en op 3 februari ga ik stand up comedy kijken in het Blue Collar Hotel.

THE CITY Eindhoven is misschien niet de mooiste maar wel een gave stad, er kan heel veel en in de culturele sector gunt men elkaar iets. En er is steeds meer street art: een prachtige nieuwe mural vind je achter de Vue-bioscoop. Thema: het meisje en de dood, er staat een skelet op. Best gewaagd, maar het kan. En als ik een project van mezelf mag noemen: bij het Strijps bultje zie je portretten van buurtbewoners, gemaakt met behulp van stenciltechniek.

IN FEBRUARI Eindhoven door de ogen van acteur/theatermaker Steye van Dam

 

ENGLISH

Wikke Peters is 'culture driver' at the Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) House for Amateur Arts and Cultural Education. District residents who want something creative in a public place in their neighborhood can contact her directly. ‘Woonbedrijf’ is often also her client. Wikke collects creative ideas from artists and designers, provides support and mediation and coordinates and arranges financing to make sure those ideas will work out.

DRINKS I am a big fan of the Blue Collar Hotel. The super-relaxed atmosphere, the rock 'n' roll  that hangs there ... is my favorite hangout. Besides that the pub Bommel and Het Ketelhuis are in my top three. I love the nostalgic touch in these three places.

DINNER Radio Royaal is in a cool building and has a really nice atmosphere. I usually go to the Karseboom because everything is actually fine and the plus point is they always serve so good vegetarian dishes. I go to Soul Kitchen because they offer a meaningful service to train young aldults and I sometimes choose Pand P as a matter of the value for money and the quality service

MUSIC There is a chronic shortage of good dance places in Eindhoven when you are older than eighteen. I am 44 and I love funk. Techno and house are simply not for me. Recently, there have been dance evenings organized in the basement of the Social Services to the Deken van Somerenstraat. Furthermore, there is something to do regularly at the Rozenknopje: on Friday it is vinyl evening and on Wednesday night there is Live in de Knop, blues and Americana will be played. And at TAC you can sometimes dance and enjoy the music performances.

ART TAC regularly has interesting exhibitions. I also often go to the Van Abbemuseum, the exhibitions are so varied. But to be honest, my most favorite museum is in Tilburg: I really love De Pont. I am also a great lover/ big fan of street art, I often go to Brussels or watching Berlin. Eindhoven is also becoming a more public gallery, fortunately.

THIS MONTH The 25th there is the Gender Monologues, a performance by young makers in Pand P, that seems exciting to me. Two days before, Vintage Trouble will bring soul and Blues rock to the Effenaar. And on February 3rd I will go to stand-up comedy in the Blue Collar Hotel.

THE CITY Eindhoven may not be the most beautiful but a cool city, there can be a lot to do and in the cultural sector they all add value to each other. And there is more and more street art: a new beautiful new mural can be found behind the Vue cinema. Theme: the girl and the death, yet there is a skeleton on. Pretty bold, but it is possible. And if I can call a project of myself: at the Strijps bultje you can see portraits of local residents, made of stencil technique.

FEBRUARY EDITION Eindhoven through the eyes of actor / theater maker Steye van Dam.